24. června 2013

Otevřený dopis všem členům a sympatizantům atletického oddílu PSK Olymp Praha

Proč jsem se neodvolal

Vyjádření Michala Krčmáře k soudnímu sporu o platnost poslední oddílové členské schůze (z roku 2010) v plném znění.Vážení přátelé,

obracím se na vás v kritické situaci oddílu,která vyžaduje rychlé a zásadní řešení. Asi víte, že vedu soudní spor s vedením klubu o platnost usnesení minulé členské schůze, která se konala v květnu 2010. Právě výsledek této schůze považuji za jednu z příčin aktuálních problémů. Ukončením soudního sporu podmiňuje Láďa Kárský (dále jen LK) svolání řádné členské schůze a svůj odchod z vedení oddílu. Protože mou prioritou je řádně fungující oddíl, dohodl jsem se LK, že se neodvolám proti rozsudku soudu I. stupně, tím spor ukončím, a na oplátku LK svolá členskou schůzi. Toto nelehké řešení jsem zvolil ve snaze odblokovat stávající situaci a umožnit volbu nového vedení, schopného oddíl z krize vyvést. Chci věřit, že členská schůze bude svolána v době co nejkratší a proběhne korektně. Pokud by tomu tak nebylo a naše dohoda byla zneužita, budu nucen se bránit.

Všichni známe stále se prohlubující problémy našeho oddílu. Ty se projevují ve ztrátě pozic oddílu PSK Olymp Praha v rámci české atletiky (ztráta extraligové příslušnosti družstva mužů, neschopnost postavit do soutěží vlastní juniorská a dorostenecká družstva, odchody špičkových závodníků). Tyto jasně viditelné ztráty jsou však jen konečným důsledkem dlouhodobé krize činnosti oddílu.

Připomeňme si situaci jara roku 2010, kdy se nespokojenost se způsobem vedení oddílu, kterou dlouhodobě pociťovala významná část jeho členů, promítla do výsledků dubnové členské schůze.

Usnesení této schůze bylo na žádost LK usnesením Rady klubu PSK Olymp Praha zrušeno a v květnu 2010 byla svolána schůze nová. Na této schůzi jsem upozorňoval na velmi nepříznivý vývoj v oddílu a zdůrazňoval nutnost radikální změny jeho vedení a fungování. V rámci zmiňované schůze došlo k mnoha podivnostem. Za zvlášť alarmující považuji zamezení zastupování členů na základě platných plných mocí a současné náhlé objevení vysoce organizované a disciplinované skupiny „nových členů“ oddílu.Výsledkem této zmanipulované schůze byla volba staronového vedení oddílu včele s LK.

Velká část členů oddílu byla situací na květnové členské schůzi znechucena a obávala se dalšího nepříznivého vývoje. Jak seukazuje, tyto obavy byly bohužel oprávněné.

Společně s dalšími členy oddílu jsme se shodli na potřebě obrany před touto manipulací a především na nutnosti změn v řízení oddílu. Protože vedení oddílu, zvolené výše popsaným způsobem, těmto potřebám neodpovídalo, obrátil jsem se s podporou dalších členů oddílu na soud žalobou o zrušení usnesení členské schůze. Soudní cestu jsem volil proto, že stávající stanovy klubu řadovému členovi jinou možnost nedávají.

Cílem bylo zajistit svolání nové členské schůze a její jednání v souladu s platnými právními, morálními i oddílovými normami. Jak já, tak další členové oddílu, jsme věřili, že taková schůze přinese slušné řízení a perspektivní vedení oddílu, který se několik let nachází v hluboké krizi.

Sama žalobao zrušení usnesení členské schůze nijak neovlivňuje aktuální platnost tohoto usnesení. To znamená, že i nadále platila povinnost výboru, resp. předsedy výboru, svolat členskou schůzi v roce 2011 a novou volební schůzi v roce 2012 (výbor oddílu měl dvouletý mandát). Žádnou z těchto povinností stávající výbor nesplnil. Podle sdělení LK i v tomto případě vyšlo vedení klubu stávajícímu výboru oddílu vstříc a prodloužilo mu mandát do doby vyřešení soudního sporu se mnou. Zde vycházím jen z tvrzení LK, který o existenci takového dokumentu pouze referoval. Potvrdit ji nejsou schopni ani členové výboru oddílu.

Jisté je, že výbor oddílu „přesluhuje“ již celý rok.

Od června 2010 se vlekl soudní spor, ve kterém vyšlo najevo mnoho nového o fungování, či spíše nefungování oddílu, lidských a morálních kvalitách některých členů a funkcionářů oddílu a klubu.

Nicméně to cílem soudního sporu nebylo. Soud v první instanci naši žalobu zamítl s tím, že se nám nepodařilo přinést dostatek důkazů pro zrušení usnesení. Z právního pohledu lze konstatovat, že tento rozsudek byl velmi chabě zdůvodněn, soud se nevyrovnal s mnoha našimi námitkami a umožnil žalované straně nepředložit mnoho námi požadovaných důkazů. Po konzultaci s právníky se domnívám, že odvolání vůči tomuto rozsudku by mělo značnou naději na úspěch.

Dozvěděl jsem se, že LK spojuje své setrvávání na místě předsedy oddílu a blokování svolání řádné členské schůze s trváním soudního sporu. Ačkoliv se mé stanovisko k žalovaným skutečnostem nijak nezměnilo, vidím v současné situaci možnost, jak odblokovat svolání členské schůze a umožnit tak volbu nového výboru. Zároveň předpokládám, že by mi mnozí z vás těžko odpouštěli, kdybych umožnil prodlužování působení LK v oddíle a tím také další prohlubování aktuálního krizového stavu.

Rozhodl jsem se proto odvolání nepodat, pokud se LK písemně zaváže, že svolá členskou schůzi tak, aby se konala v době co nejbližší. Kopii prohlášení si prohlédněte:


Přiznávám, že bych raději (svůj) soudní spor vedl do konce a věřím, že tento konec by byl úspěšný. Nechci ale připustit ani minimální riziko, že bych tím mohl jakkoli poškozovat oddíl. S atletickým oddílem jsem spojil většinu svého života, členem jsem se stal již v roce 1960, posledních 38 let pomáhám atletice jako trenér žactva, mými družstvy prošlo více než 600 dětí. Proto mi na fungování oddílu velmi záleží a všechny mé kroky jsou vedeny tímto zájmem. Z tohoto důvodu jsem se snažil dosáhnout nápravy kritického stavu oddílu soudní cestou a z téhož důvodu nyní tuto cestu musím opustit. Omlouvám se všem, kteří do soudního sporu vložili svoji energii a důvěru a věřím, že můj krok pochopí. Věřím, že se nám podaří zajistit regulérní průběh nové členské schůze a zvolit vedení oddílu, které bude odpovídat požadavkům jeho členů a umožní vyvést oddíl ze stávajících hlubokých problémů.

V Praze 1. června 2013

Michal Krčmář

Žádné komentáře:

Okomentovat